Skoda Oldtimer | 2013-10-29 16:03

Csatlakozás a Skoda Oldtimer Klubhoz

Hogyan lehet csatlakozni a Skoda Oldtimer Klubhoz?

 

I. A tagsági viszony keletkezése:

 

1.) A tagsági viszony a rendes tagok vonatkozásában a felvételi kérelem, a pártoló tagok vonatkozásában a támogatói nyilatkozat, a tiszteletbeli tagság a tiszteletbeli tagsági felkérés elfogadásával jön létre.

2.) A pártoló tagok létszáma nem haladhatja meg a tagok számának 15 %-át.

3.) Tiszteletbeli tagságot a Taggyűlés évente egyszer, egy főnek adományozhat.

4.) Nem lehet az Egyesület tagja az a természetes személy, akit eltiltottak a közügyek gyakorlásától, vagy szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt áll.

5.) A tagfelvételi kérelem elbírálásakor az Egyesület Titkára köteles megvizsgálni, hogy kérelmezővel szemben nem állnak-e fenn az Alapszabály 2.4.) pontjában meghatározott kizáró okok.


II. A Taggyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni:

Kizárólag a Taggyűlési hatáskörébe tartozik:

ba./ a tisztségviselők megválasztása, illetve visszahívása,

bb./ az Egyesület éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása,

bc./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, megtárgyalása,

bd./ az alapszabály jóváhagyása és módosítása,

be./ az éves tagdíj megállapítása,

bf./ dönt az új tag felvétele, illetve a tag kizárása kérdésében,

bg./ jóváhagyja az Elnökség két Taggyűlés között ide vonatkozó intézkedéseit, meghozott határozatait,

bh./ dönt más egyesületbe történő beolvadásról, egyesülettel való egyesülésről,

bi./ dönt az Egyesület feloszlásáról,

bj./ dönt minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály hatáskörébe utal.


III. A rendes tag felvétele:

1.) Az a magyar és külföldi természetes és jogi személy, valamint tevékenységük célja és az alapítók szándéka szerint olyan jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely az Egyesület rendes tagja kíván lenni, erről szóló kérelmét írásban nyújthatja be az Elnökség bármely tagjánál, vagy az Egyesület Titkáránál.

2.) A tagfelvételi kérelemben nyilatkozni szükséges arról, hogy kérelmezővel szemben nem állnak-e fenn kizáró okok. A természetes személy kérelmezőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nem tiltották el a közügyek gyakorlásától, szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték szabadságvesztésre, vagy már nem áll a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt.

3.) A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell az éves tagdíj megfizetéséről szóló igazolást.

4.) A tagfelvételi kérelmeket az Egyesület Titkára megvizsgálja olyan szempontból, hogy a kérelmezővel szemben nem áll-e fenn kizáró ok, illetőleg az éves tagdíj megfizetése megtörtént-e.

5.) Az Egyesület Titkára összesíti a tagfelvételi kérelmeket és összeállítja a tagfelvételt kérelmezők listáját, amit előterjeszti a Taggyűlésnek. A Taggyűlésre szóló meghívóban – amennyiben van még el nem bírált tagfelvételi kérelem – külön napirendi pontként szerepeltetni kell a tagfelvételről szóló előterjesztést, melyben valamennyi kérelmezőt szerepeltetni szükséges.

6.) A tagfelvételről a Taggyűlés lista szerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Amennyiben az egyesület bármely tagjának kifogást fogalmaz meg valamely tagjelölt felvételével kapcsolatban, az érintett jelölt kérelméről külön kell szavazni.

7.) Azon kérelmezők akiknek a tagfelvételi kérelmét a Taggyűlés még nem bírálta el, Tagjelöltnek tekintendők. A Tagjelöltek a tagokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, de a Taggyűlésen szavazati jog nélkül vehet részt.

8.) A Tagjelölt által befizetett tagdíjat a tagfelvételi kérelem Taggyűlés általi elutasítása esetén teljes egészében vissza kell fizetni. Amennyiben a Taggyűlés elfogadja a Tagjelölt tagfelvételi kérelmét a befizetett éves tagdíjat olyan módon kell elszámolni, hogy azt a tagfelvételi kérelem benyújtástól a tagfelvételi kérelemről szóló döntésig hónapokra kerekítve, időarányosan kell figyelembe venni a kérelem előterjesztése napjának hónapjától kezdődően, az ezt meghaladó összeg pedig a következő évre befizetendő tagdíj összegét csökkenti.


IV. A pártoló tag felvétele:

1.) Az a magyar és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, erről szóló nyilatkozatát írásban nyújthatja be az Elnökség bármely tagjánál, vagy az Egyesület Titkáránál.

2.) A pártoló tagságról szóló nyilatkozatban nyilatkozni szükséges arról, hogy a pártoló taggal szemben nem állnak-e fenn jogszabályban, vagy az Alapszabályban meghatozott kizáró okok, valamint arról, hogy pártoló tagként milyen mértékű vagyoni hozzájárulással kívánja támogatni az Egyesületet.

3.) A pártoló tagi nyilatkozat az Egyesület Titkára megvizsgálja olyan szempontból, hogy a nyilatkozattevővel szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

4.) A pártoló tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.V. Tiszteletbeli taggá válás:

1.) Tiszteletbeli tagságot a Taggyűlés évente egyszer, egy főnek adományozhat.